اسامی هنرجویان دوره شهید حسن باقری که در آزمونهای پایانی ترم دوم موفق به اخذ نمره قبولی شده و مجاز به ثبت نام در ترم سوم دوره آموزشی خود در مرکز آموزش موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی می باشند به شرح ذیل اعلام میگردد: