نمرات پایانی ترم 1 دوره شهید جان بزرگی به تفکیک رشته، به اطلاع هنرجویان می رسد. لازم به ذکر است نمراتی که با رنگ سبز مشخص شده اند؛ نمرات قبولی می باشد. همچنین هنرجویانی که نمرات دروس تربیتی فرهنگی ایشان مشخص نگردیده و از سایر دروس نمره قبولی را کسب کرده اند؛ به صورت مشروط پذیرش خواهند شد.