• آوینی فیلم - روایت فجایع انسانی علیه مسلمانان میانمار و تاریخچه‌ای از آن در برنامه این هفته به اضافه مستند.
  • عدم تحمل دولتمردان از انتقاد کارشناسانه
    برنامه هایی چون «ثریا» و «به اضافه مستند» تنها به بهای این که در نگاهشان نگاهی ظریف در نقد عملکرد دولت وجود داشت، به حالت معلق درآمدند. در این میان آن چه قابل بررسی است در ابتدا عدم نقدپذیری دولتمردان بوده و در نگاه دوم عدم وجود قاطعیت در نزد مدیران رسانه ملی برای پخش برنامه های مورد نظرشان است