• باشگاه خانه عکس و تصویر برگزار می‌کند:
  باشگاه خانه عکس و تصویر مؤسسه فرهنگی هنری شهید آوینی، در آخرین جلسه خود در سال 95، با «تجزیه و تحلیل فیلم؛ نما به نما» به بررسی فیلم سینمایی بچه رزماری، ساخته رومن پولانسکی، می‌پردازد.
 • باشگاه خانه عکس و تصویر برگزار می‌کند:
  باشگاه خانه عکس و تصویر مؤسسه فرهنگی هنری شهید آوینی، با «تجزیه و تحلیل فیلم؛ نما به نما» به ادامه بررسی فیلم سینمایی رستگاری در شاوشنگ، ساخته فرانک دارابونت، می‌پردازد.
 • باشگاه خانه عکس و تصویر برگزار می‌کند:
  باشگاه خانه عکس و تصویر مؤسسه فرهنگی هنری شهید آوینی، با «تجزیه و تحلیل فیلم؛ نما به نما» به بررسی فیلم سینمایی رستگاری در شاوشنگ، ساخته فرانک دارابونت، می‌پردازد.
 • باشگاه خانه عکس و تصویر برگزار می‌کند:
  باشگاه خانه عکس و تصویر مؤسسه فرهنگی هنری شهید آوینی، با «تجزیه و تحلیل فیلم؛ نما به نما» به ادامه بررسی فیلم سینمایی بدنام، ساخته آلفرد هیچکاک، می‌پردازد.
 • باشگاه خانه عکس و تصویر برگزار می‌کند:
  باشگاه خانه عکس و تصویر مؤسسه فرهنگی هنری شهید آوینی، با «تجزیه و تحلیل فیلم؛ نما به نما» به بررسی فیلم سینمایی بدنام، ساخته آلفرد هیچکاک، می‌پردازد.
 • باشگاه خانه عکس و تصویر برگزار می‌کند:
  باشگاه خانه عکس و تصویر مؤسسه فرهنگی هنری شهید آوینی، با «تجزیه و تحلیل فیلم؛ نما به نما» به ادامه بررسی فیلم سینمایی پدرخوانده، ساخته فرانسیس فورد کاپولا، می‌پردازد.
 • باشگاه خانه عکس و تصویر برگزار می‌کند:
  باشگاه خانه عکس و تصویر مؤسسه فرهنگی هنری شهید آوینی، با «تجزیه و تحلیل فیلم؛ نما به نما» به ادامه بررسی فیلم سینمایی پدرخوانده، ساخته فرانسیس فورد کاپولا، می‌پردازد.