• آوینی فیلم - استاد فرشچیان با اشاره به هدف ساخت ضریح‌های مطهر گفت: بوسیدن ضریح و دخیل بستن به آن هدف ساخت ضریح نیست بلکه منظور از ساخت ضریح و به کارگیری هنرهای مختلف در آن، تنها برای افزایش حس مناجات در زائران است.
  • داستان نویسی مذهبی نوعی از داستان نویسی است که در سال های بعد از انقلاب نمود پیدا کرد . در سال های قبل از انقلاب نویسندگانی مثل محمود حکیمی بودند که به تنهایی می خواستند این عرصه را فعال کنند .