• «این بانگ آزادی» شاعر انقلاب رونمایی شد
    آوینی فیلم: مجموعه اشعار زنده یاد حمیدسبزواری با عنوان 'این بانگ آزادی' در حدود دو هزار صفحه و در چهار مجلد به کوشش استادان رضا اسماعیلی، محدثی خراسانی و حسین اسرافیلی تهیه و تنظیم شده است