• آوینی فیلم- آتش تقی پور با انتقاد از وضعیت امروز تئاتر گفت: متأسفانه تئاتر نمی تواند روی پای خودش بایستد زیرا دولت آن را حمایت نمی کند و زمانی که تئاتر از لحاظ مالی تأمین نشود هنرمند برای تأمین معاش به هرکاری تن خواهد داد و در نتیجه آثار سخیفی را به روی صحنه می برد
  • آوینی فیلم _ یک منتقد سینما و تئاتر فیلم «آزادی مشروط» را اثری کاملاً ساکن و خنثی دانست و گفت: این فیلم در ساختار و پرداخت اثری کاملاً آشفته و پریشان احوال است.