• «شجاعی طباطبایی»؛ دبیر مسابقه پوستر، کارتون و کاریکاتور پایان یک داعش اعلام کرد؛
    آوینی فیلم: مسعود شجاعی طباطبایی دبیر مسابقه پوستر، کارتون و کاریکاتور پایان یک داعش در بنیاد فرهنگی روایت فتح گفت: در این مسابقه 64 کشور جهان شرکت کردند. بنابراین آمار نشان می‌دهد که دنیا از حوادث خاورمیانه متاثر است.
  • سیدمسعود شجاعی طباطبایی خبر داد:
    سیدمسعود شجاعی طباطبایی از برگزاری نمایشگاه «کاریکاتور داعش» در سوریه خبر داد و گفت: ۶۰ کاریکاتور حاضر در این نمایشگاه، افشاگر ماهیت صهیونیستی داعش هستند.