• مصطفی سلطانی کارگردان «چراغ‌های ناتمام»:
    آوینی فیلم- هرکس بگوید جشنواره برایم مهم نیست، دروغ گفته است. همه جایزه و تشویق و دیده شدن را دوست دارند. وقتی دیده شوی و منتخب باشی، قطعا بازتابش در رسانه و در نهایت به مردم خواهد رسید