آدرس:تهران|میدان هفت تیر|خیابان خردمند جنوبی|پلاک11
معاونت آموزش:88317202
روابط عمومی:88317206
مدیریت:88313199

فکس:88314609
صندوق پستی:1594833113
پست اکترونیک: info@avinyfilm.ir