آدرس دفتر مرکزی:تهران، تجریش،میدان قدس،خ شریعتی،کوچه شهید سلیمان زاده
معاونت آموزش:22725073
اداره روابط عمومی:22725071
مدیریت:22727290
فکس:22727294
صندوق پستي: 1963737711
پست اکترونیک: info@avinyfilm.ir