شماره مطلب : 21934
زمان انتشار : 97/1/26 - 14:09 2018/4/15
آوینی فیلم: برای مقابله با هجوم انواع داده های فکری نامناسب و جریان هایی که از طریقی فریبنده به دنبال شکار نگره اصیل ایرانی هستند باید مجهز به برنامه ها و طرح هایی پیش گیرنده و مقابله گر بود و از طریق حمایت از تولید آثار فرهنگی مناسب برای جامعه ایرانی و راه اندازی برنامه ها و رویدادهایی فرهنگی هنری جهت تسریع فعالیت هنرمندان و ایجاد انگیزه نزد آنان همت گمارد.
آوینی فیلم» از لزوم توجه به «سبک زندگی اسلامی ایرانی» در آثار تصویری می گوید؛

در کاروان ولایت چگونه باید بود؟

آوینی فیلم: برای مقابله با هجوم انواع داده های فکری نامناسب و جریان هایی که از طریقی فریبنده به دنبال شکار نگره اصیل ایرانی هستند باید مجهز به برنامه ها و طرح هایی پیش گیرنده و مقابله گر بود و از طریق حمایت از تولید آثار فرهنگی مناسب برای جامعه ایرانی و راه اندازی برنامه ها و رویدادهایی فرهنگی هنری جهت تسریع فعالیت هنرمندان و ایجاد انگیزه نزد آنان همت گمارد.

آوینی فیلم: به طور حتم سبک زندگی در جهان امروز نه تها به عنوان شیوه ای برای نحوه و نوع زیستن مردمان جهان بلکه به مثابه نشانه ای از دایره جهان بینی و نگره انسان امروزی شناخته می شود و به دلیل همین جایگاه مهم می باشد که بسیاری از دول خارجی و قدرتمندان مستکبر سعی می کنند شیوه زیستن مورد نظر خود را از طریق مختلف به اذهان جهانیان وارد کنند و انواع شبیخون فرهنگی در قالب برنامه هایی فریبنده و شیوه های رسواگر زیست در سال های اخیر به شکلی خزنده در حال نفوذ به افکار جهانی و به خصوص کشورهایی با پشتوانه فکری اصیل چون ایران شده است که از سوی مرشدان و آگاهان بارها این نوع تهاجم فرهنگی مورد هشدار قرار گرفته است.

از این رو برای مقابله با هجوم انواع داده های فکری نامناسب و جریان هایی که از طریقی فریبنده به دنبال شکار نگره اصیل ایرانی هستند باید مجهز به برنامه ها و طرح هایی پیش گیرنده و مقابله گر بود و از طریق حمایت از تولید آثار فرهنگی مناسب برای جامعه ایرانی و راه اندازی برنامه ها و رویدادهایی فرهنگی هنری جهت تسریع فعالیت هنرمندان و ایجاد انگیزه نزد آنان همت گمارد. از جهت این اهمیت باید کشف هویت تاریخی از طریق آثار هنری برای مخاطبان ایرانی بسیار جدی تر از آن چه هست مورد توجه قرار بگیرد. انتخاب سبک زندگی اسلامی ایرانی که برگرفته از حیات طیبه اسلامی و مبتنی بر توجه به تولید و آسایش زندگی است، از جمله نیازهای جامعه امروز ایرانی است که با مخاطرات بسیاری از جهان مدرنیته و انتقال مفاهیم بیگانه از طریق شبکه های ماهواره ای و اجتماعی مواجه است.

توجه به سبک مناسب زندگی برای جامعه ایرانی در شکل بخشی به خانواده آرمانی اسلام مبتنی بر تکریم و نیز توجه به رویکردهایی چون ساده زیستی و ترسیم کارکردهای تربیتی و عاطفی و با نگاه به هویت دینی ایرانیان مساله ای مهم است که از دریچه تصویر می تواند شکلی برجسته نزد مخاطبان بیابد. توجه به نهاد خانواده یکی از مهم ترین دستاوردهای توجه به سبک زندگی اسلامی ایرانی است چرا که امروزه انواع شیوه های بیگانه زیست از طرق مختلف چارچوب فکری و رفتاری خانواده های ایرانی را تهدید می کند و اهمیت خانواده نزد مقام معظم رهبری چنان بوده که حضرت آقا، وجود خانواده را سنگ بنای جامعه اسلامی خوانده اند. هنگامی که حضرت آقا در قالب دستورالعمل هایی حول محورهای:«پوشش»، «خودسازی»، «مناجات»، «رفتار در خانواده»، «مصرف»، «کارجمعی»، «معماری»، «مصرف»، «بهداشت»،«سفر»، «ازدواج» و رسانه» به شرح توصیه هایی در باب چگونه زیستن و توجه به مفاهیم اعتقادی در مسیر انتخاب هایمان اشاره داشتند، نیک است که از این سفره گوهربار خرد و اندیشه، اندوخته ای والا کسب کنیم و تلاش در جهت نزدیکی بیش از پیش توجهات عمومی جامعه به شیوه، نگرش و اجرای زیستنی همراستا با اصالت دینی و آئینی اسلامیت و ایرانیت را فراهم سازیم.

مخاطراتی که امروزه نحوه زیست اصیل جامعه ایرانی را تهدید می کند، وظیفه متولیان فرهنگی و هنرمندان کشور را بسیار برجسته می سازد تا از طریق تولید آثاری مرتبط با شیوه زندگی اسلامی و ایرانی بتوانند مسیر درست زیستن را به دیده مخاطبان نزدیک نمایند؛ مساله ای مهم که در فرمایشات رهبری هم به آن سفارش شده است، آنگاه که مقام معظم رهبری فرمودند: «آنچه را مردم احتیاج دارند و آنچه را این جوان‌ها احتیاج دارند برای پاک بودن، برای پاک زیستن، برای سبک زندگی اسلامی، برای مسلمان شدن به ‌معنای واقعی کلمه، برای عاقبت به خیری، به اینها یاد بدهید؛ این در اختیار شما است.»

اضافه کردن دیدگاه جدید