آوینی فیلم: چراغی دیگر از «چهل چراغ» با حضور شهرام اسدی؛ کارگردان فیلم ماندگار «روز واقعه» روشن شد.